منابع پیشنهادی دکتری تاریخ ایران اسلامی

منابع پیشنهادی دکتری تاریخ ایران اسلامی

1. اکبری، امیر؛ تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام؛ تهران: انتشارات سمت،1384.

2. ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

3. زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد دوم ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

4. فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ آل بویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

5. فدایی عراقی، غلامرضا؛ حیات علمی در عهد آل بویه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

6. ترکمنی آذر، پروین؛ دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

7. فروزانی، ابوالقاسم؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

8. هروی، جواد؛ تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام )؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

9. فرای، ریچارد؛ عصر زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه مسعود رجب نیا؛ تهران: انتشارات سروش، 1357.

10. فروزانی، ابوالقاسم؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

11. باسورث، کلیفورد ادموند؛ تاریخ غزنویان؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

12. اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

13. فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.

14. ستارزاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

15. کلوزنر، کارلا؛ دیوانسالاری در عهد سلجوقی؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363.

16. قفس اوغلی، ابراهیم؛ تاریخ دولت خوارزمشاهیان؛ ترجمه داوود اصفهانیان فر؛ تهران: انتشارات گستره،1367.

17. خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

18. فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

19. بیانی، شیرین؛ دین و دولت در ایران عهد مغول؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371.

20. اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

21. بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کیمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1381.

22. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره تیموریان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.

23. فوربز منز، بئاتریس؛ برآمدن و فرمانروایی تیمور؛ ترجمه منصور صفت گل؛ تهران: انتشارات رسا، 1377.

24. میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

25. حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1379.

26. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی،1380.

27. صفت گل، منصور؛ ساختار و نهاد دین در دوره صفویه؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

28 . نوایی، عبدالحسین؛ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

29. نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

30. سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، 1372.

31. شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دورههای افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

32. لاکهارت، لارنس؛ نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا؛ ترجمه اسماعیل افشار نادری؛ تهران: انتشارات دستان، 1379.

33. پری، جان؛ کریم خان زند؛ ترجمه علی محمد ساکی؛ تهران: نشر نو؛ 1368.

34. آوری، پیتر؛ تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران: انتشارات جامی، 1383.

35. عیسوی، چارلز؛ تاریخ اقتصادی ایران ( عصر قاجار 1332-1215هـ.ق)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: نشر گستره، 1369.

36. کسروی، احمد؛ تاریخ مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات نگاه، 1385.

37. نفیسی، سعید؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر؛ تهران: انتشارات بنیاد، 1376.

38. کاتوزیان همایون؛ محمد علی؛ دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)؛ ترجمه حسن افشار؛ تهران: نشر مرکز، 1379.

39. شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، 1383.

40. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، 1377.

41. فوران، جان؛ مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

42. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)؛  تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

43. تنکابنی، حمید؛ درآمدی بر دیوان سالاری در ایران؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.

44. بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

45. آژند، یعقوب؛ تاریخنگاری در ایران؛ تهران: انتشارات گستره، 1361.

46. الگار، حامد؛ دین و دولت در ایران؛ ترجمه ابولقاسم سری؛ تهران: انتشارات طوس،1369.

47. زرین کوب، عبدالحسین؛ کارنامه اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

48. نوذری، حسین علی؛ فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری)؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1379.

49. استنفورد؛ مایکل؛ درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ ترجمه مسعود صادقی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

50. لمبتن؛ آن؛ تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات نی، 1372.

51. طباطبایی، جواد؛ مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی؛ تهران: انتشارات ستوده، 1386.

52. طباطبایی، جواد؛ دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران؛ تهران: نشر نگاه معاصر، 1386

/ 2 نظر / 188 بازدید
hamed

هفته نامه سینما موسیقی تاتر به روز شد

سیفی

رضا کجای؟؟؟؟ به روز نیستی؟؟؟